Skogsfinsk bibliografi

av Lars-Olof Herou och Maths Östberg

> Historik > Sök i bibliografin

Presentation av den skogsfinska bibliografin

Den skogsfinska bibliografin inneh�ller poster med tryckt litteratur inkl tidskriftsartiklar samt �ven en hel del artiklar ur dagstidningar. Bibliografin �mnesindelar st�rre verk, s� att kapitel ur b�cker som behandlar till exempel svedjebruk, ortnamn eller byggnadsskick registreras p� respektive �mne och h�nvisning sker till de exakta sidorna, i en s�rskild kommentardel.

Geografiskt och tidsm�ssigt har allt som skrivits om platser som koloniserats av skogsfinnar tagits med, s�ledes �ven skrifter om dagsl�get i dessa gamla finnbyar.

Viktiga verk f�r f�rst�else av finnkulturens kontext har medtagits �ven om de inte som huvud�mne behandlar skogsfinnarna.

Detta material har uteslutits och finns inte med i bibliografin:
- Handskrifter
- Inspelningar
- Foton
- Noveller
- Dikter
- Recensioner
- Osignerade dagstidningsartiklar
- Mindre viktiga publikationer om personer som omskrivits i st�rre omfattning i andra sammanhang (t.ex Dan Andersson)

 

Bibliografin

Posterna har uppst�llts efter ett n�got modifierat SAB-system, det vill s�ga det klassifikationssystem som anv�nds p� svenska bibliotek. Dock �r inte hela SAB-systemet anv�nt, utan bara de signum som varit n�dv�ndiga f�r att t�cka in de skrifter som inryms i bibliografin - som �nd� t�cker in alla aspekter av den skogsfinska kulturen. (Se nedan - �mnesrubriker och Geografisk uppdelning)

Vid den geografiska indelningen anv�nds landskap och socknar. Sockenindelningen �r den som g�llde in p� 1900-talet och inte den �ldre med st�rre socknar.

De poster som klassats p� signum N (geografi) har inte specifikt handlat om n�got visst �mne och d�rf�r hamnat p� det geografiska omr�de som behandlas. Naturligtvis finns m�nga exempel p� �mnesinriktad litteratur fr�n vissa omr�den, till exempel ortnamn i Dalarna, svedjebruk i V�rmland, sl�kter i Trysil etc. De posterna �r ocks� s�kbara geografiskt, genom att det f�r varje post �r inlagt ett f�lt med s�kord. S�korden kan vara m�nga, men det vanliga �r 5-6 stycken.

Exempelvis: �mne - landskap - socken - by, enl. f�ljande - Byggnadsskick - R�kstugor - V�rmland - Nyskoga socken - Abbortj�rnsberg eller Trolldom - Norge - Hedmark - Grue.

Det b�r uppm�rksammas att artiklar ur dagstidningar markeras med T i signumrutan.

F�rteckning �ver �mnesrubriker (PDF)

FINNSAM, Länsbibliotek Dalarna, Länsbiblioteket i Värmland, Länsbiblioteket i Örebro län, Bibliotek Gävleborg, Länsbiblioteket Västernorrland